Sursele de venit din rețea


ORDIN nr.

sursele de venit din rețea

Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Sursele de venit din rețea NicolăescuBucureşti, 20 iulie Norme cu caracter general 1 Spitalul public este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale.

Spitalul public este instituţie publică finanţată integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare, care presupune următoarele Managerul încheie contract de management cu Ministerul Sănătăţii Cele mai populare platforme de tranzacționare a opțiunilor binare, în care se cuprind şi obligaţii legate de realizarea indicatorilor economico-financiari rezultaţi din modul de elaborare şi execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli.

Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial nr. Cele mai semnificative modificări sunt cele care vizează Codul Fiscal. Impozitul pe venitul din drepturile de proprietate intelectuală se va reține la sursă de către platitorul de venit În primul rând, aria veniturilor din activități independente a fost modificată. Concret, au fost excluse din această categorie veniturile din drepturi de proprietate intelectuală și a fost introdus un capitol distinct în cadrul căruia această categorie de venituri este tratată separat. Se includ în această categorie de venituri veniturile din drepturi de autor și drepturile conexe drepturilor de autor, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, brevete de invenție, desene și modele, mărci și indicații geografice, topografii pentru produse semiconductoare și altele asemenea.

Managerii vor stabili prin decizie internă Structura, elaborarea şi fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli2. Structura bugetului de venituri şi cheltuieli 1 Bugetul de venituri şi cheltuieli cuprinde resursele financiare şi cheltuielile din sursele de venit din rețea unui exerciţiu financiar, sursele de venit din rețea regulă un an, necesare în vederea asigurării condiţiilor de desfăşurare normală a activităţii spitalelor publice, de furnizare a serviciilor medicale contractate cu casele de asigurări de sănătate, precum şi a altor servicii, în condiţiile legii.

Veniturile şi cheltuielile se cuprind în macheta de buget din structura Clasificaţiei indicatorilor financiari, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului se compune din Fac excepţie veniturile din sumele alocate de la bugetul local, bugetul de stat, Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul constituit din contribuţiile instituite pentru combaterea consumului excesiv de tutun şi băuturi alcoolice.

Cheltuielile spitalului se prevăd în macheta de buget pe structura clasificaţiei economice pe titluri, articole şi alineate, precum şi pe clasificaţia funcţională pe capitole, subcapitole şi paragrafe.

sursele de venit din rețea

Cheltuielile, în structura economică, cuprind: a titlul I "Cheltuieli de personal" se desfăşoară pe articole, respectiv "Cheltuieli salariale în bani" articolul Bugetul spitalelor publice poate fi încheiat numai cu excedent sau cu excedent zero, când veniturile sunt egale cu cheltuielile.

Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor şi se utilizează pentru cheltuieli curente şi de capital.

Afacerea de reţea şi venitul pasiv septembrie 14, Am promis că orice email pe care îl voi primi vreodată îl voi citi şi voi da şi un răspuns la cele care necesită unul.

În situaţia sursele de venit din rețea care spitalul public a rămas cu excedent de casă la finele anului precedent, pentru utilizarea acestuia în noul exerciţiu bugetar se procedează astfel: a cheltuielile pentru exerciţiul curent se măresc în limita excedentului înregistrat la finele anului precedent şi care se află sub formă de disponibilităţi în contul curent deschis la Trezoreria Statului.

În această situaţie cheltuielile activităţii curente vor fi mai mari decât veniturile curente şi se echilibrează prin poziţia "Excedent din anul precedent pentru echilibrarea cheltuielilor în anul curent". Ca urmare, în acest caz, se va completa la finele machetei rubrica "Deficit"; Elaborarea şi fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli 1 În etapa de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli comitetul director trebuie să analizeze resursele posibile şi cheltuielile necesare, reflectate într-un proiect de buget fundamentat pe principalii indicatori fizici: volumul serviciilor medicale ce urmează a fi furnizate, alte resurse, dezvoltarea sau restructurarea unor activităţi.

sursele de venit din rețea

De asemenea, analiza cuprinde şi realizările din ultimii ani. La stabilirea principalelor niveluri de cheltuieli se au în vedere prevederile legale ce reglementează fiecare natură de cheltuieli, precum şi alte elemente de calcul, după cum urmează Evaluarea cheltuielilor pentru bunuri şi servicii se fundamentează pe fiecare alineat, avându-se în vedere:- necesarul calculat pe baza propunerilor primite de la fiecare secţie şi compartiment, stocul normat stabilit de unitate, stocul la finele anului precedent;- numărul de cazuri externate;- alocaţiile legale de hrană pe tipuri de secţii;- note de fundamentare pentru reparaţii curente şi capitale;- alte activităţi şi consumuri necesare; c cheltuielile de capital se estimează ţinându-se cont de propunerile justificate ale secţiilor şi compartimentelor pe bază de documentaţii tehnice, în condiţiile legii.

Cheltuielile de capital se înscriu în lista de investiţii ce constituie anexă la bugetul de venituri şi cheltuieli, conform Ordinului ministrului finanţelor nr.

sursele de venit din rețea

În cadrul cheltuielilor de capital se evidenţiază fondul de dezvoltare a spitalului, în condiţiile prezentelor norme metodologice.