Exemplu de opțiune de vânzare, Model de pact de opţiune (de vânzare)


Browser incompatibil

Atunci când SKB banka d. The guarantees and warranties are described in more opțiuni armada in recitals 19 to 26 and the put option in recitals 27 to Garanțiile sunt descrise mai detaliat la considerentele și opțiunea de vânzare în considerentele The fact that postal savings certificates were subject to an option equivalent to a put option did not justify a higher remuneration for their placement.

Faptul că certificatele de economii poștale au făcut obiectul unei opțiuni echivalente cu o opțiune de vânzare nu a justificat o remunerație mai mare pentru plasarea acestora.

exemplu de opțiune de vânzare

The put option right expires on 22 June Dreptul opțiunii de vânzare expiră la 22 iunie The Commission shares the expert's opinion that postal savings certificates cannot be considered 'structured' products on the usual definition by reason merely of the put option embedded in them.

Comisia este de aceeași părere cu expertul în privința faptului că certificatele de economii poștale nu pot fi considerate produse "structurate", conform definiției obișnuite, din simplul motiv al opțiunii de vânzare pe care o includ. ABI had overlooked the fact that postal savings certificates carried an implicit put option, and could be compared to mutual funds. ABI nu a luat în considerare faptul că certificatele de economii poștale au prezentat o opțiune de vânzare implicită și au putut fi comparate cu fondurile mutuale.

Another example is a written put option that gives the holder a choice of settling in ordinary shares or cash.

exemplu de opțiune de vânzare

Un alt exemplu este o opțiune de vânzare emisă care îi dă deținătorului posibilitatea de a alege între decontarea în acțiuni ordinare sau în numerar. Uncertainty regarding the potential acquirer and its future strategy would have prompted subordinated loan providers to demand a put option on any subordinated loan granted by them to Citadele change of control clause [25].

exemplu de opțiune de vânzare

Incertitudinea legată de potențialul achizitor și de strategia viitoare a acestuia ar fi determinat furnizorii de împrumuturi subordonate să solicite o opțiune de vânzare pentru fiecare dintre împrumuturile subordonate pe care le-ar fi acordat băncii Citadele clauza de transfer al controlului [25].

Even if it were to be accepted that postal savings certificates were structured bonds, they would in any event have to be compared to structured bonds with similar characteristics, bonds with a US-style put option embedded, and nothing more. Chiar dacă s-ar accepta faptul că certificatele de economii poștale sunt obligațiuni structurate, acestea ar trebui comparate pentru orice eventualitate cu obligațiuni structurate cu caracteristici similare, obligațiuni care includ o opțiune de vânzare americană, și cu nimic altceva.

Traducere "put option" în română

The put option would be exercised only if the exercise price exemplu de opțiune de vânzare higher than the market price and the call option would be exercised only if the exercise price were lower than the market price. Opțiunea de vânzare ar fi exercitată doar dacă prețul exercițiului ar fi mai mare decât prețul pieței, iar opțiunea de cumpărare ar fi exemplu de opțiune de vânzare doar dacă prețul exercițiului ar fi mai mic decât prețul pieței.

As for the second stage of the sale of AAT, the minutes of the meeting of the Supervisory Board of Aerodrom Ljubljana of 21 January indicate that the advantages and disadvantages of different share prices and the termination of Aerodrom Ljubljana's put option were discussed.

În ceea ce privește a doua etapă a vânzării AAT, procesul-verbal al reuniunii consiliului de supraveghere al Aerodrom Ljubljana din 21 ianuarie indică faptul că au fost discutate avantajele și dezavantajele diferitelor prețuri ale acțiunilor și renunțarea la opțiunea de vânzare a Aerodrom Ljubljana. On the basis of the foregoing, the Commission concludes that the indemnification for claims listed in Tables 1 to 4 set out in recital 26 as well as the put option, are State aid applicable after accession and compatible with the common market, Pe baza celor de mai exemplu de opțiune de vânzare, Comisia trage concluzia că despăgubirile pentru acțiunile enumerate în tabelele descrise în considerentul 26, exemplu de opțiune de vânzare și opțiunea de vânzare sunt ajutoare de stat aplicabile după aderare și compatibile cu piața comună, an option is included on terms that make its exercise almost certain e.

exemplu de opțiune de vânzare

In consequence of all this, the Put Exemplu de opțiune de vânzare is considered applicable after accession. Drept consecință, opțiunea de vânzare este considerată ca fiind aplicabilă după aderare. Totuși, Comisia consideră că din ziua în care a fost acordată, opțiunea de vânzare implică un drept cu o anumită valoare pentru GECB.

With respect to the triggering events, the Put Option would be sufficiently defined at least as far as the four specifically listed validity claims are concerned.

Caracteristici ale pactului de optiune Noul Cod civil a introdus  o institutie noua, distincta de promisiunea unilaterala de vanzare, si anume pactul de optiune. Pentru servicii de contabilitate Bucuresti va puteti adresa contabilor experti de la Acte Firma. In cazul in care actul de optiune ar fi o specie de oferta va trebui sa presupunem ca aceasta reprezinta o manifestare unilaterala de vointa fiind irevocabila  in conditiile prevazute de art. Altfel spus, ar trebui sa presupunem ca pactul de optiune reprezinta o manifestare unilateral de vointa din momentul receptarii si pana la expirarea termenului prevazut de ofertant, iar in cazul in care termenul lipseste va expira imediat daca persoana e prezenta sau va expira intr-un termen rezonabil dupa imprejurari, daca beneficiarul este absent. Aceasta exprimare se refera la parti precum si la actiunea lor de a conveni cu privire la obligativitatea declaratiei de vointa si la conditiile in care trebuie facuta acceptarea, fapt ce implica cu necesitate existenta unui act bilateral, a unui contract.

În ceea ce privește evenimentele inițiale, opțiunea de vânzare ar fi suficient definită cel puțin cu privire la cele patru acțiuni privind valabilitatea listate în mod specific. As will be described below, the Put Option is also not sufficiently defined and capped in itself.

Model de pact de opţiune de vânzare [1] [ Subsemnatul -a [

Așa cum va fi descris mai jos, însăși opțiunea de vânzare nu este suficient definită și limitată. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

exemplu de opțiune de vânzare

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să opțiunea binarium recenzii exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt opțiuni binare 24boption general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

exemplu de opțiune de vânzare

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

Antecontractul de vânzare-cumpărare. Drepturile şi obligaţiile părţilor. Avocat Lucia Pascaru.